ขับรถเที่ยวทั่วประเทศอาเซียน ควรเตรียมตัวยังไง

ขับรถเที่ยวทั่วประเทศอาเซียน ควรเตรียมตัวยังไง

ขับรถเที่ยวทั่วประเทศอาเซียน ควรเตรียมตัวยังไง             การท่องเที่ยวด้วยรถส่วนบุคคล เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การขับรถไปท่องเที่ยวตามประเทศต่าง ๆ ที่อยู่ในประชาคมอาเซียนก็เป็นตัวเลือกที่ดี เรื่องจากมีระยะห่างจากประเทศไทยไม่ไกลจนเกินไป แต่ทว่า ก่อนที่จะขับรถไปท่องเที่ยวยังประเทศเพื่อนบ้านนั้น ก็ต้องเตรียมตัวให้เรียบร้อยเสียก่อน เพราะเมื่อออกจากประเทศไทยไปแล้วเราจะกลายเป็นคนต่างชาติทันที เวลาเจอปัญหาหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็จะสามารถแก้ไขได้ไม่ยากเย็นนัก เตรียมเอกสารสำคัญให้พร้อมก่อนขับขี่ ก่อนที่จะนำรถคันโปรดออกไปขับขี่ในประเทศเพื่อนบ้าน ต้องมีมีเอกสารต่าง ๆที่ควรมีเตรียมพร้อมให้เรียบร้อยเสมอก่อนออกเดินทาง ดังนี้ – พาสปอร์ตรถเล่มม่วง หรือหนังสืออนุญาติขับรถระหว่างประเทศ – เครื่องหมายแสดงประเทศต้นทาง หรือสติ๊กเกอร์ตัว T – หนังสือรับรองการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ – แผ่นป้ายทะเบียนรถที่เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยก็สามารถนำติดตัวไปด้วยได้ – เล่มทะเบียนรถฉบับจริง – พาสปอร์ต หรือหนังสือเดินทางระหว่างประเทศที่ต้องมีอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ข้อแนะนำต่าง ๆ สำหรับพาสปอร์ตเล่มม่วง, เครื่องหมายแสดงประเทศต้นทาง, หนังสือรับรองการตรวจสภาพรถยนต์ ทั้ง 3 อย่างนี้ สามารถเดินเรื่องขอได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ ส่วนแผ่นป้ายทะเบียนภาษาอังกฤษนั้น ต้องไปขอที่สำนักงานขนส่งที่รถเคยจดทะเบียนเอาไว้ ที่สำคัญคือ ใบอนุญาตขับรถแบบ Smart Card…

Read More